Staff

Athrawon

Teaching Staff


Uwch Dîm Arwain

Pennaeth: Mr Iwan Pritchard (IRP)

Dirprwy: Bennaeth Mr Alan Williams (AGW)

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Ffion Furci (FHF)

Pennaeth Cynorthwyol: Miss Ceri James (CAJ)

Pennaeth Cynorthwyol: Mr Arwel Jones (ADJ)

Pennaeth Cynorthwyol Cysylltiol: Mrs Meriel Powell (MMP)

Pennaeth Cynorthwyol Cysylltiol: Mr Huw Voyle (HCV)

Uwch Dîm Estynedig

Uwch Athro: Mr Gary Ellis (GME)

Uwch Athro: Miss Nia Land (NCL)

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ategol: Mrs Elena Rhisiart (ERH)


Leadership Team

Headteacher: Mr Iwan Pritchard (IRP)

Deputy Headteacher: Mr Alan Williams (AGW)

Assistant Headteacher: Mrs Ffion Furci (FHF)

Assistant Headteacher: Miss Ceri James (CAJ)

Assistant Headteacher: Mr Arwel Jones (ADJ)

Assistant Headteacher: Cysylltiol: Mrs Meriel Powell (MMP)

Assistant Headteacher: Cysylltiol: Mr Huw Voyle (HCV)

Extended Leadership Team

Senior Teacher: Mr Gary Ellis (GME)

Senior Teacher: Miss Nia Land (NCL)

Cyfarwyddwr Gwasnaethau Ategol: Mrs Elena Rhisiart (ERH)

Arweinwyr Meysydd Cwricwlaidd

Arweinydd y Gymraeg: Miss Eurgain Evans (EVE)

Arweinydd Saesneg: Miss Laura Morris (LJM)

Arweinydd Mathemateg a Rhifedd: Mr Stephen Chappell (SAC)

Arweinydd Gwyddoniaeth: Mr Caradog Rogers (CPR)

Arweinydd Ieithoedd Modern: Mrs Rhian Shannon (RHS)

Arweinydd Hanes: Miss Annabel Cooper (AOC) - Cyfnod Mamolaeth - Josh Ward (JDW)

Arweinydd Addysg Grefyddol: Miss Ashley Gibbons-Green (AGG)

Arweinydd Daearyddiaeth: Mrs Heledd Hughes (HWT)

Arweinydd Addysg Gorfforol: Miss Gwenan Price (GWP)

Arweinydd Cerddoriaeth: Miss Fflur Dafydd (FFD) - Cyfnod Mamolaeth - Mrs Awen Thomas (AWT)

Arweinydd Celf a Dylunio: Ms Anona Harries (MAH)

Arweinydd Technoleg Gwybodaeth: Mr Aled Evans (AEV) - aevans@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Arweinydd Drama: Miss Joanne Griffiths: (JCG)

Arweinydd Dylunio a Thechnoleg: Mr Dewi Thomas (DRT)

Arweinydd Busnes ac Astudiaethau Galwedigaethol: Mrs Haf Matthews (HMA)

Arweinydd Bagloriaeth Cymru: Mr Osian George (OLG)

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol: Mrs Meriel Powell (MMP)

Cydlynydd Bioleg: Mrs Siân Ivins (SIV)

Cydlynydd Cemeg: Miss Enid Evans (EAE)


Dirprwy Arweinwyr y Pynciau Craidd

Cymraeg: Mr Osian Higham (OGH)

Saesneg: Miss Tirion Jones (TAJ)

Mathemateg a Rhifedd: Miss Lisa Ladd (LEL)


Arweinwyr Meysydd Trawsgwricwlaidd

Arweinydd Llythrennedd: Mr Osian Higham (OGH) a Miss Ceri Price (CLP)

Arweinydd Rhifedd: Miss Ceri Thomas (CET)

Curriculum Leaders

Head of Welsh: Miss Eurgain Evans (EVE)

Head of English: Miss Laura Morris (LJM)

Head of Maths and Numeracy: Mr Stephen Chappell (SAC)

Head of Science: Mr Caradog Rogers (CPR)

Head of Modern Languages: Mrs Rhian Shannon (RHS)

Head of History: Miss Annabel Cooper (AOC) - Maternity Leave - Josh Ward (JDW)

Head of Religious Studies: Miss Ashley Gibbons-Green (AGG)

Head of Geography: Mrs Heledd Hughes (HWT)

Head of Physical Education: Miss Gwenan Price (GWP)

Head of Music: Miss Fflur Dafydd (FFD) - Maternity Leave - Mrs Awen Thomas (AWT)

Head of Art and Design: Ms Anona Harries (MAH)

Head of ICT and Computer Science: Mr Aled Evans (AEV) - aevans@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk

Head of Drama: Miss Joanne Griffiths: (JCG)

Head of Design and Technology: Mr Dewi Thomas (DRT)

Head of Business and Vocational Studies: Mrs Haf Matthews (HMA)

Head of Welsh Baccalaureate : Mr Osian George (OLG)

Additional Learning Needs Coordinator: Mrs Meriel Powell (MMP)

Biology Coordinator: Mrs Siân Ivins (SIV)

Chemistry Coordinator: Miss Enid Evans (EAE)


Deputy Curriculum Leader (Core Subjects)

Welsh: Mr Osian Higham (OGH)

English: Miss Tirion Jones (TAJ)

Maths and Numeracy: Miss Lisa Ladd (LEL)


Cross-curricular Leaders


Literacy: Mr Osian Higham (OGH) a Miss Ceri Price (CLP)

Numeracy: Miss Ceri Thomas (CET)

Arweinwyr Cynnydd Disgyblion

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 6 a 7: Mr Gary Ellis (GME)

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 8: Mr Steffan Jones (SDJ)

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 9: Mr Kerry Lerwill (KLE)

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 10: Mrs Lowri Loader (LML)

Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 11: Miss Bethan Yapp (BEY)

Arweinydd Cynnydd y Chweched Dosbarth: Miss Nia Land (NCL)

Progress Leaders

Progress Leader for Years 6 and 7: Mr Gary Ellis (GME)

Progress Leader for Year 8: Mr Steffan Jones (SDJ)

Progress Leader for Year 9: Mr Kerry Lerwill (KLE)

Progress Leader for Year 10: Mrs Lowri Loader (LML)

Progress Leader for Year 11: Miss Bethan Yapp (BEY)

Progress Leader for Sixth Form : Miss Nia Land (NCL)


Athrawon Pwnc

Cymraeg: Mr Osian Higham (OGH)

Cymraeg: Miss Elin Lloyd (ELL)

Cymraeg a Dyniaethau: Mr Wil Davies

Saesneg: Miss Ceri Price (CLP)

Saesneg: Miss Megan Rose (MGR)

Saesneg: Mr Robbie Donovan (RWD)

Mathemateg Mr Steffan Jones (SDJ)

Mathemateg Miss Ceri Thomas (CET)

Mathemateg: Mr Gruffydd Davies (GID)

Mathemateg a Dyniaethau: Mrs Victoria Edwards (VRE)

Gwyddoniaeth: Mr Alun Evans (ALE)

Gwyddoniaeth: Miss Bethan Yapp (BEY)

Gwyddoniaeth: Mr Paul Thomas (PET)

Ieithoedd Modern: Miss Catrin Francis (CMF)

Ieithoedd Modern a Chymraeg: Mrs Lowri Jones (LAJ)

Ieithoedd Modern a Chymraeg: Mrs Elain Ainsworth (ELA)

Addysg Gorfforol: Mr Jordan Bishop (JJB)

Addysg Gorfforol: Miss Amy Nicholls (AAN)

TGCh: Mr Kerry Lerwill (KLE)

Dylunio a Thechnoleg: Mrs Bethan Frost (BEF)

Dylunio a Thechnoleg: Miss Billie Christopher (BJC)

Dylunio a Thechnoleg a Chelf: Mr Hywel Williams (HGW)

Dylunio a Thechnoleg a Chelf: Mr Eurfryn Lewis (EJL)

Cerddoriaeth: Mrs Awen Thomas (AWT)

Cerddoriaeth: Miss Angharad Roberts (AFR)

Dyniaethau: Mr Josh Ward (JDW)

Daearyddiaeth: Miss Ela Rowlands (EHR)

Addysg Grefyddol: Miss Grace Goode (GEG)

Busnes: Mrs Sandra Seldon (SMS)


Staff Ategol

Swyddog Presenoldeb: Miss Angharad Roberts (AFR) - Uwchradd

Mrs Bethan Prosser (BPR) - Cynradd

Anogwr Dysgu: Mrs Eirian Samuel (ESA)

Anogwr Dysgu: Mrs Gwenllian Rhys Roberts (GRR)

Cynorthwy-wr Addysgol: Mrs Bethan Prosser (BPR)

Cynorthwy-wr Addysgol: Miss Ffion Owen (FWO)

Cynorthwy-wr Addysgol: Mrs Catrin Ellis (CEE)

Cynorthwy-wr Addysgol: Miss Lucia Gore (LUG)

Rheolwr Busnes: Mrs Elena Rhisiart (ERH)

Cynorthwyydd Gweinyddol: Miss Jane Davies (JDA)

Cynorthwyydd Gweinyddol: Mrs Hannah Milton (HMM)

Cynorthwyydd Gweinyddol: Mrs Kate McCole (KEM)

Derbynydd: Miss Megan Sawyer (MSS)

Swyddog Arholiadau: Mrs Mererid Thomas (SMT)

Rheolwr Stadau: Mr Danny Kenny (DDK)

Swyddog Stadau: Mr Carl Vincent (CAV)

Swyddog Technegol: Mr Steve Viney (TEX)

Technegydd Gwyddoniaeth: Mr Gwyn Davies (GDA)

Technegydd Dylunio a Thechnoleg: Mr Ben Frost (BNF)

Swyddog Hwb Rygbi: Mr Cai Milsom (CLM)

Subject Teachers

Welsh: Mr Osian Higham (OGH)

Welsh: Miss Elin Lloyd (ELL)

Welsh and Humanities: Mr Wil Davies

English: Miss Ceri Price (CLP)

English: Miss Megan Rose (MGR)

English: Mr Robbie Donovan (RWD)

Maths: Mr Steffan Jones (SDJ)

Maths: Miss Ceri Thomas (CET)

Maths: Mr Gruffydd Davies (GID)

Maths and Humanities: Mrs Victoria Edwards (VRE)

Science: Mr Alun Evans (ALE)

Science: Miss Bethan Yapp (BEY)

Science: Mr Paul Thomas (PET)

Modern Languages: Miss Catrin Francis (CMF)

Modern Languages and Welsh: Mrs Lowri Jones (LAJ)

Modern Languages and Welsh: Mrs Elain Ainsworth (ELA)

Physical Education: Mr Jordan Bishop (JJB)

Physical Education: Miss Amy Nicholls (AAN)

ICT: Mr Kerry Lerwill (KLE)

Design and Technology: Mrs Bethan Frost (BEF)

Design and Technology: Miss Billie Christopher (BJC)

Design and Technology and Art: Mr Hywel Williams (HGW)

Design and Technology and Art: Mr Eurfryn Lewis (EJL)

Music: Mrs Awen Thomas (AWT)

Music: Miss Angharad Roberts (AFR)

Humanities: Mr Josh Ward (JDW)

Geography: Miss Ela Rowlands (EHR)

Religious Studies: Miss Grace Goode (GEG)

Business: Mrs Sandra Seldon (SMS)


Auxiliary Staff

Attendance Officer: Miss Angharad Roberts (AFR) - Secondary

Mrs Bethan Prosser (BPR) - Primary

Learning Coach: Mrs Eirian Samuel (ESA)

Learning Coach: Mrs Gwenllian Rhys Roberts (GRR)

Learning Support: Mrs Bethan Prosser (BPR)

Learning Support: Miss Ffion Owen (FWO)

Learning Support: Mrs Catrin Ellis (CEE)

Learning Support: Miss Lucia Gore (LUG)

Business Manager: Mrs Elena Rhisiart (ERH)

Administrative Support: Miss Jane Davies (JDA)

Administrative Support: Mrs Hannah Milton (HMM)

Administrative Support: Mrs Kate McCole (KEM)

Receptionist: Miss Megan Sawyer (MSS)

Swyddog Arholiadau: Mrs Mererid Thomas (SMT)

Estates Manager: Mr Danny Kenny (DDK)

Estates Officer: Mr Carl Vincent (CAV)

Technician: Mr Steve Viney (TEX)

Science Technician: Mr Gwyn Davies (GDA)

Design and Technology Technician: Mr Ben Frost (BNF)

Rugby Officer: Mr Cai Milsom (CLM)